elado

1%

TSzB működési szabályzata

Te

Tenyésztési Szakbizottság Működési Szabályzata elfogadva 2017 február 21-i TSZB ülésen. (Dicháza)

Tenyésztési Szakbizottság (TSZB)

Az egyesület szakmai munkáját ellenőrző, döntéshozó testületi szerv. Működését önmaga szabályozza.

Működési szabályzat

Létszáma a mindenkori törzstenyészetek számával azonos. Egy-egy tagját a törzstenyészetek név szerint delegálják. A Tenyésztési Szakbizottság ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az egyesület ügyvezetője.

A Szakbizottság elnökét az egyesület elnökének megválasztását követő 6 hónapon belül a tagok maguk közül 4 évente titkos szavazással választják. Az elnök megválasztásához a jelenlévő tagok szavazatának 50% +1fő szükséges.

A bizottság szükség szerint, de legalább hat havonta ülésezik. A bizottsági ülést az elnök bármikor jogosult összehívni. A bizottság ülésének összehívását a bizottsági tagok legalább 1/3-a írásban a bizottság elnökénél kezdeményezhetik a megtárgyalandó kérdések és a bizottsági ülés indokának konkrét megjelölésével.

A bizottsági ülést az elnök meghívóval annak megkezdését legalább 15 naptári nappal megelőzően jogosult összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, , helyszínét és a megtárgyalandó napirendi pontokat. A bizottság ülése akkor határozatképes ha azon a bizottsági tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt bizottsági ülés időpontja a meghívóban feltüntetett időpontot követő 30. perc és ebben az esetben a megjelentek számára tekintet nélkül – a meghívón közölt napirendi pontok tárgyalására- a bizottsági ülés határozatképes.

A bizottság határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet két TSzB tag és a TSzB elnöke aláírásával hitelesít. A hitelesített jegyzőkönyvet az ügyvezetés 15 napon belül e-mailban kijuttatja a TSzB tagoknak. A TSzB határozatait az egyesület tagjai számára a hitelesítést követő 15 napon belül a honlapon hozzáférhetővé teszi.

A TSZB tagjai maguk közül 5 fős Intéző Bizottságot választanak, az elnök választással egy időben 4 évente.

Az Intéző Bizottság tagjait felhatalmazzák, hogy a két TSZB ülés közötti időszakban felmerülő gyors döntést igénylő ügyekben határozatokat hozzanak illetve állást foglaljanak vitás kérdésekben.

Az Intézőbizottság öt főből áll és a TSzB elnöke vezeti. Négy tagja közül egy fő az Egyesület mindenkori elnöke, és három fő TSzB tag. Az Intéző Bizottság munkájáról és határozatairól a soron következő TSZB ülésen köteles beszámolni.

Az Intéző Bizottság döntése ellen 15 nap fellebbezési idő áll rendelkezésre, mely fellebbezést a TSzB-hez kell benyújtani, melyet a TSzB a következő ülésén elbírál.

Tenyésztési Szakbizottság feladatai:

  1. )Megválasztja a TSzB elnökét
  2. )Megválasztja az Intéző Bizottság tagjait

c.) Tenyésztési programban meghatározottak betarttatása,

d.) Közgyűlés elé javaslatot tesz a Tenyésztési program és Törzskönyvezési szabályzat szükség szerinti módosítására,

e.) Köztenyésztésre kijelölt bikákra javaslatokat tesz,

f.) Felügyeli a Tenyészanyag importot, elbírálja a kérelmeket,

g.) A Tenyésztési programban nem szabályozott kérdésekben állást foglal

h.) Jóváhagyja a Törzstenyészeti szemlebizottságok tagjait

i.) Jóváhagyja a Törzstenyészet-jelölti szemlebizottságok tagjait

Tenyésztési Szakbizottság elnökének feladatai:

a.) Jóváhagyja a Törzstenyészeti szemlebizottságok tagjainak módosítását,

b.) Jóváhagyja a Törzstenyészet-jelölti szemlebizottságok tagjainak módosítását,

c.) Jóváhagyja az STV-s tenyészbikák minősítését végző bírálóbizottság tagjait,

d.) Elbírálja a nem törzstenyészetek STV-ben történő indítási kérelmét,

e.) Összefogja az Intézőbizottság munkáját.

f.) Tájékoztatja a tenyésztési szakbizottság tagjait a két szakbizottsági ülés időpontja közötti eseményekről

g.) Tájékoztatja az egyesület elnökségét a szakbizottságban folyó munkáról és a határozatairól

h.) Az ügyvezetés és a Tenyésztési szakbizottság közötti kapcsolat tartása.

A Tenyésztési szakbizottság a munkáját az ügyvezetés támogatásával végzi.

Ahhoz, hogy az Tenyésztési Szakbizottság a fenti feladatait ellássa és az egyesületben folyó tenyésztési munkát folyamatában át tudja tekinteni, a felmerülő problémás kérdésekben állást tudjon foglalni az ügyvezetés tájékoztatja a mindenkori elnököt:

-       STV indítások időpontjáról

-       STV zárások, minősítések időpontjáról, a bizottság tervezett tagjairól

-       Törzstenyészeti és Törzstenyészetjelölti szemlék időpontjáról és a bizottságok tervezett tagjairól

A TSzB mindenkori elnöke ezen eseményeken előzetes bejelentés nélkül is részt vehet anélkül hogy Ő a bíráló, vagy szemlebizottság tagja lenne.

A beérkezett kérelmek kezelésének rendje:

  1. ) A TSzB a soron következő szakbizottsági ülésén tárgyalja, vagy
  2. ) Az Intézőbizottság maga dönt az adott ügyben,
  3. )A TSzB elnöke soron kívüli TSzB ülést hív össze.